หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะศาสตร์ มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน

ส่วนแรกคือ เนื้อหาหรือศาสตร์ทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากในห้องเรียน การศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัยผ่านสื่อออนไลน์ หรือกิจกรรมเสริม ส่วนที่สองคือ การนำองค์ความรู้จากส่วนแรกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนหรือสถานการณ์จริงกับชาวต่างชาติจากหลากหลายวัฒนธรรม

หลักสูตรได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยในด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากลโดยใช้ Common European Framework of Reference (CEFR) เป็นกรอบมาตรฐานในการอ้างอิง นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learning กับรายวิชาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตและมีความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน

รายวิชาที่เปิดสอน

Students will practice reading skills, especially reading for information and understanding the author’s message. Lessons will include reviewing sentence patterns, specifically those commonly found in written English and reading authentic English texts from simple to more advanced ones. Students will be able to comprehend written texts by identifying sentence structure and deriving the meaning of unknown words using context clues. How to enlarge one’s vocabulary will also be taught.

Course Syllabus

This course is designed to improve students’ writing skills. Emphasis is placed on developing the skills of writing sentences and paragraphs. Students will develop the ability to recognize different types of sentences and paragraphs and understand the role they play in various types of writing. Regular practice in writing topic sentences, supporting sentences, and full paragraphs will allow students to become skilled writers within a variety of contexts.

Course Syllabus

Development of language and communication skills for careers. Strategies for presentations, networking, persuading, meetings, public relations, and negotiations. Study of social and business etiquette in professional contexts.

Course Syllabus

Development of integrated English skills through different types of social media. Practice of language, vocabulary and expressions for digital communication.

Course Syllabus

Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, focusing on the ability to hold a conversation while exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines related to the students’ field of study.

Course Syllabus

Use of English for international communication in both formal and informal contexts. Use of communicative English for academic and international social interactions. Practice and implementation of critical thinking skills for interpreting verbal and non-verbal communicative purposes. Speaking and writing for effective cross-cultural communication in the digital era.

Course Syllabus

Developing communication skills in dealing with matters pertaining to airlines, practicing technical vocabulary and expressions used with passengers, reading and writing in the context of airline business, and enhancing intercultural knowledge and problem-solving skills.

Course Syllabus

Development of English speaking and writing skills essential for job application. Practice of language, vocabulary and expressions used in different work-related contexts. Study of the format and the English language conventions of business correspondence, memorandums, agendas and minutes.

Course Syllabus

Development of skills and strategies for taking internationally recognized standardised English tests. Practice of listening, reading, speaking, and writing for advanced academic studies. Application of test-taking strategies for individual self-directed language learning.

Course Syllabus

Practice in delivering English presentations in academic on-site and online platforms. Emphasis on organizing information for effective presentations. Practice in signposting, formality of language, useful expressions, and designing visual aids. Development of articulation, stress, and intonation. Practice in giving formal and informal presentations focusing on techniques, diction, and handling questions.

Course Syllabus

Development of English reading and listening skills in health science through a wide variety of texts. Application of health-science knowledge in speaking and writing for future professions.

Course Syllabus

Practice in communicative English related to the online and on-site job application procedure. Analysis of the major elements of a job search. Preparation of application documents and practice for a job interview.

Course Syllabus

This course aims to improve students’ English oral communication and listening skills in an academic environment. They will practice communication for academic purposes, listening to materials from diverse sources such as lectures, seminars, and news reports. The course provides techniques for public speaking, along with opportunities for participating in debates and group discussions.

Course Syllabus

Development of international communicative business English. Improvement of fluency and accuracy in listening, speaking, reading and writing. Use of business related vocabulary. Application of existing business knowledge and theories in assignment completion.

Course Syllabus

This course aims to broaden and enhance student perspectives of the import-export business through development and practice of English language skills related to the field. The course content includes major topics relevant to import-export business/ international trade issues including Currency Exchange, International Organizations, Border Trade, Copyright and Intellectual Property, Containerization, and Electronic Commerce. Students will furthermore increase their proficiency in reading and writing English business documents specifically related to the import-export business e. g. letter of credit, invoices, bill of exchange, and bill of lading. Through presentations and roleplays in class, students will apply the technical terms and relevant concepts in import-export business in mock-up situations. Classroom activities and assignments will provide students with opportunities to practice English skills in the contexts related to import-export business.

Course Syllabus

Study of current political issues for the development of English. Application of updated political research, publications, media and political texts for English discussions, presentations and reflections. Study of different patterns of technical language used in political science. Practice in describing political concepts, narrating political problems, giving comments on political stances and integrating critical thinking in problem-solving activities

Course Syllabus

Development of language skills in English for economics through lectures, reading, and discussion of contemporary issues. Practice and use of relevant vocabulary and study skills including note taking, paraphrasing and group discussions of basic economic issues. Skills development in describing economic trends, making predictions, and conducting economic debates.

Course Syllabus

Development of structures and expressions for communication skills in the area of social work. Practice in reading, writing, listening and speaking relevant to the fundamentals of social work as well as social work issues.

Course Syllabus

Students enrolled in English for Mass Communication 1 will practice using language skills common to the field of mass communication. They will learn to identify the features of writing for media and gain the necessary skills to construct their own news articles. Students will learn the features of a successful media campaign and practice conducting one of their own. Vocabulary specific to the mediums of print media, radio, podcasts, film, and television will be practiced in appropriate contexts. Students will also exercise their critical thinking skills in reviewing and producing content

Course Syllabus

This course aims to enhance students’ English speaking, listening, reading, and writing skills through the lens of sociology and anthropology.

Course Syllabus

Study of academic English skills at an intermediate level. Development of skills required for academic study. Practice of reading strategies, writing different types of academic texts, and presenting results.

Course Syllabus

Development of English listening, speaking, reading, and writing skills for scientific academic purposes. Practice of summarizing, giving definitions, describing processes, giving instructions, explaining cause and effect relationships, and describing compare and contrast relationships.

Course Syllabus

This course provides students with a further understanding of the forms and uses of the English language as they prepare to become functioning members of an international workforce. Building on foundations gained from EL200, students are encouraged to keep cultivating all aspects of their English language usage critically and independently with a focus on professional writing and speaking. During the course, students become more aware, confident and critical of the way they use English in a global environment through examination of topics such as travel, future innovations, and intrapersonal awareness.

Course Syllabus

Development of academic English skills in the health science through lectures and academic discussions. Practice of writing academic essays, correspondence, medical certificates and medical articles. Communication in English with co-workers, patients and concerned parties.

Course Syllabus

Development of advanced international business English. Practice in business participation and leadership in international business. Improvement of fluency and accuracy in advanced listening, speaking, reading and writing. Use of advanced business-related vocabulary. Application of current business knowledge and theories in assignment completion.

Course Syllabus

Study of current and ongoing national and international political issues. Student-centered analysis and English discussion of political issues. Practice in summarizing, presenting, and critical thinking. Development of self-directed language learning using authentic political materials.

Course Syllabus

This course aims to further expand students’ understanding of the English used by professionals in the field of economics and develop their higher-level academic skills. It begins with a review of basic macroeconomic and academic concepts before exploring a range of economic situations with both a local and global focus. Throughout the course students are provided with stimulating and diverse text types to develop their reading and comprehension abilities, while listening to talks, discussions, lectures, radio shows, and presentations. Students are encouraged to engage with pressing economic issues as well as learn how to communicate their own points of view in group discussions. Advanced academic skills are expanded and evaluated in the form of an essay and academic presentation.

Course Syllabus

This course is designed to improve students’ four basic English skills (reading, listening, writing, and speaking related to higher levels of sociology and anthropology. Special emphasis is placed on reading and writing advanced levels texts with issues of academic interest and awareness of professional ethics.

Course Syllabus

To enhance students’ academic English skills at an advanced level, enabling them to use academic English to define and explain items in advanced academic contexts. Students will also be instructed in the writing of different types of academic essays and practice academic skills essential for reporting results.

Course Syllabus

This course is designed to strengthen students’ English listening, speaking and reading with an emphasis on writing skills for academic purposes. These skills include note-taking, data interpretation, academic writing and research abstract reading.

Course Syllabus

หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ

Minor program in English for Professional Communication

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อฝ่ายวิชาการ (ปริญญาตรี)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเรียน สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการ ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6001, 02-696-6002, 085-228-1548, 084-360-2658
อีเมล : orawan.l@litu.tu.ac.th, rattanaporn.k@litu.tu.ac.th