Elevate Your True Self

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหลักสูตร

MA in CEIC

Master of Arts Program in Career English for International Communication หรือหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างเข้มข้น โดยเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียน 2 ด้าน คือ

WHY STUDY WITH US

ทำไมต้องเรียนกับเรา

HIGHLIGHTS

ไฮไลต์ของหลักสูตรนี้

The CEIC courses are designed to provide you with in-depth knowledge and language skills for communication in business and professional contexts. The programme is specifically tailored towards working with people in a range of business and professional roles. With a variety of pedagogic approaches, your skill set will be developed throughout the programme, enabling you to pursue a diverse array of career paths. “Reach your potential with us at LITU”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล คำเขียน

ผู้อำนวยการโครงการ MA in CEIC

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
CHOOSE WHAT SUITS YOU

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Coursework และ Thesis or Independent study จึงมีแผนการศึกษาให้เลือก 2 แผน คือ

PROGRAM COURSES

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ วิชาบังคับ และวิชาเลือกโดยกลุ่มวิชาเลือกแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ หมวดภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภอ. 601 : รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น กระบวนการการสื่อสาร ประเภทขององค์กรและผู้สื่อสาร ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในที่ทํางาน และอุปสรรคในการสื่อสาร เน้นส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาความเป็นผู้นํา

ภอ. 602 : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากตัวอย่างจดหมายและบันทึกข้อความที่ใช้กันโดยทั่วไป เพื่อการเขียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์

ภอ. 603 : การพัฒนาทักษะการอ่าน

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื่อการเข้าใจประเด็นหลัก การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการเขียนของสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ การอนุมานและการตีความบทอ่านตามหลักทฤษฎี

ภอ. 604 : การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่เหมาะสมและชัดเจน ทักษะการพูดและการสื่อความหมายที่จําเป็นและสําคัญต่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และองค์ประกอบที่สําคัญในการนําเสนอ การอธิบายโดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ รวมทั้งการประเมินผลการนําเสนอของผู้ร่วมชั้นเรียน

ภอ. 700 : ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยและชนิดของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติและ/หรือภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การออกแบบงานวิจัยของตนเอง โดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษามา เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

ภอ. 701 : การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ

การเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษและทักษะการเขียนบทต่าง ๆ ของรายงานวิจัยภาษาอังกฤษตามหลักวิชาการ ได้แก่ บทนําของรายงานวิจัย การเขียนทบทวนวรรณกรรม การเขียนอธิบายระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผล อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย

ภอ. 656 : ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และการตลาด เพื่อให้นักศึกษาและผู้ทํางานในสายอาชีพสื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิภาพ

ภอ. 657 : ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เน้นการใช้คําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสม ผ่านการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น การตอบคําถาม การให้คําแนะนํา การจัดการกับปัญหา และการเตรียมแผนการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภอ. 658 : ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมาย

คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการกฎหมาย ทักษะการอ่าน และการอภิปรายเอกสารทางกฎหมาย ทักษะการเขียนและการแปลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ภอ. 756 : ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงคําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษที่จําเป็นในการติดต่อธุรกิจในบริบทระหว่างประเทศ

ภอ. 757 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบกิจการ

การพัฒนาภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการ ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปรายและการนําเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ การวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดราคา และการวิเคราะห์โอกาสและคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนผ่านการร่างแผนธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การวิจัยตลาด และรายงานประเภทต่าง ๆ

ภอ. 758 : หลักการแปลเพื่ออาชีพ

หลักและวิธีการแปลงานประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย

ภอ. 759 : ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การวัด และการประเมินผลทางภาษาอังกฤษตลอดจนแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภอ. 616 : การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ เช่น หน่วยเสียง เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การลงเสียงหนัก ทํานองเสียง การแปรของเสียงที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เน้นการศึกษาลักษณะทางสัทวิทยาของภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ภอ. 617 : ภาษาอังกฤษโลกและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

แนวคิดเรื่องภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ ในเชิงลักษณะและโครงสร้างภาษาอังกฤษโลกกับการบูรณาการเข้ากับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ภอ. 716 : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การแปรของภาษา การธํารงภาษา การสูญภาษา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม ความสนิทสนม ทัศนคติและคตินิยม เป็นต้น

ภอ. 726 : หลักการพูดภาษาอังกฤษต่อสาธารณชน

หลักการพูดภาษาอังกฤษต่อสาธารณชนในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนด ทั้งแบบที่ได้เตรียมตัวมาก่อน และแบบที่ต้องพูดสด รวมทั้งการใช้ภาษาท่าทางประกอบ

ภอ. 736 : การใช้สื่อผสมเพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

ฝึกฝนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น ตัวหนังสือ ภาพ เสียงและวีดีโอ รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจ ทักษะ และความคิดเชิงวิเคราะห์ต่อการใช้สื่อผสมเพื่อการเขียนผ่านสื่อดิจิทัลแขนงต่างๆ

ภอ. 737 : สัมมนาทางภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการวิจัย

สัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวคิดสําคัญทางการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการค้นคว้าความรู้อย่างกว้างขวางของผู้เรียนทั้งจากบทความ หนังสือที่มอบหมายในชั้นเรียนและที่ค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ตนเองกําลังดําเนินการอยู่ ผู้เรียนนําเสนองานและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ

ภอ. 746 : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ในองค์กรและวัฒนธรรมการทํางาน

ความรู้เบื้องต้นทางด้านการศึกษาลักษณะการปฏิสัมพันธ์ในองค์กรจากแง่มุมทางสังคมศาสตร์ การเรียนรู้องค์ประกอบของวัฒนธรรมการทํางาน การสื่อสารระหว่างบุคคล และการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการทํางานร่วมกัน รวมถึงการศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานวิจัยในองค์กรและวัฒนธรรมการทํางาน

WHAT YOU WILL ACHIEVE

เรียนหลักสูตรนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง

CEIC คือครอบครัวเล็กๆ ที่อบอุ่น อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์วิจัยที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและรับฟังผู้เรียน รายวิชาที่เปิดสอนมีทั้งแบบเน้นทฤษฎีและเน้นการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทการทำงานจริง รายวิชาเลือกหลากหลาย (มาก) และสามารถข้ามไปเลือกเรียนวิชาของหลักสูตร ELT ได้อีกด้วยมี option ให้ไปเรียน summer course สั้นๆ ที่อังกฤษด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร MA in CEIC
บรรณาธิการวารสาร LEARN

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
TUITION AND FEES

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

Thai Student

206,420 บาท

 • ค่าหน่วยกิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุ

International Student

273,920 บาท

 • ค่าหน่วยกิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุ
What our students say about us

จากนักศึกษาของเรา

อยากแนะนำคนที่อยากเรียนเอกภาษาอังกฤษให้เรียนเป็น English program ไปเลย เพราะการเรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนจะบังคับและเอื้อ ให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างรอบด้าน รู้ตัวอีกที เรียนจบออกมาเราก็ได้ พัฒนาภาษาอังกฤษ ของเราไปมากแล้ว

เอ๋ย / MA in CEIC #21

ปัจจุบันทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะทักษะการนำเสนองาน ใครที่กำลังสนใจพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ การเรียน CEIC ถือว่าตอบโจทย์มาก จบมาได้นำไปใช้จริง คอนเฟิร์มเลยค่ะ 🙂

แจม / MA in CEIC #21

การได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร CEIC คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ ในตนเอง สู่การทำงานแบบ มืออาชีพ อีกทั้งการดูแล เอาใจใส่ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิด เป็นความสุขตลอด ระยะเวลาของการเรียน

วุฒิ / MA in CEIC #23
FAQs

คำถามที่พบบ่อย

1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดูเอกสารทั้งหมดที่หัวข้อการเตรียมเอกสาร

2. กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้ในแบบฟอร์มรับสมัคร

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นสถาบันภาษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อและชี้แจงรายละเอียดผู้สมัครทุกท่าน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
2. สำเนาใบปริญญา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ถ้ามี)
– TU-GET (CBT): 79 คะแนน
– TU-GET (PBT): 550 คะแนน
– TOEFL (iBT): 79 คะแนน
– TOEFL (ITP): 550 คะแนน
– IELTS: 6.5
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป

ผู้สมัครเตรียมเอกสารทุกอย่างเป็นไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนดในแบบฟอร์มรับสมัคร จากนั้นอัปโหลดเอกสารในแบบฟอร์ม

ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์สามารถสมัครเข้ามาก่อนได้ เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของการเรียนประกอบการรับสมัคร ซึ่งผลคะแนนภาษาอังกฤษสามารถส่งเข้ามาใหม่ในภายหลังได้

เรียนสูตรนี้เรียน Full-time ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ตึกสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถาบันภาษาไม่มีทุนสำหรับหลักสูตรนี้ครับ

ยกเว้น หากผู้สมัครเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดทุนของโครงการ Thammasat International Student Recruitment Program (TISR) จากกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีหลักสูตรนี้ร่วมอยู่ในโครงการนี้ครับ

ดูรายละเอียดทุน TISR ได้ ที่นี่

เรียนแบบ on-site ครับ

CONTACT US

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อหลักสูตร MA in CEIC ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 081-583-7391
อีเมล : ma.ceic@litu.tu.ac.th