Elevate Your True Self

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

MA in CEIC

Master of Arts Program in Career English for International Communication หรือหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างเข้มข้น โดยเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียน 2 ด้าน คือ

WHY STUDY WITH US

ทำไมต้องเรียนกับเรา

HIGHLIGHTS

ไฮไลต์ของหลักสูตรนี้

CEIC does not only offer skill-based courses to strengthen your basics in all four skills of English, but we also have diverse English for Specific Purpose courses for you to choose from. Guest lecturers from various professions are invited to share their insights and experience in these classes. You are guaranteed to get practical knowledge that can be applied to your career”

Dr. Sichon Koowuttayakorn

Director of MA in CEIC program

CHOOSE WHAT SUITS YOU

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Coursework และ Thesis or Independent study จึงมีแผนการศึกษาให้เลือก 2 แผน คือ

PROGRAM COURSES

รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ วิชาบังคับ และวิชาเลือกโดยกลุ่มวิชาเลือกแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ หมวดทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ หมวดภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภอ. 601 : รูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น กระบวนการการสื่อสาร ประเภทขององค์กรและผู้สื่อสาร ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในที่ทํางาน และอุปสรรคในการสื่อสาร เน้นส่งเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาความเป็นผู้นํา

ภอ. 602 : การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากตัวอย่างจดหมายและบันทึกข้อความที่ใช้กันโดยทั่วไป เพื่อการเขียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์

ภอ. 603 : การพัฒนาทักษะการอ่าน

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื่อการเข้าใจประเด็นหลัก การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการเขียนของสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ การอนุมานและการตีความบทอ่านตามหลักทฤษฎี

ภอ. 604 : การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่เหมาะสมและชัดเจน ทักษะการพูดและการสื่อความหมายที่จําเป็นและสําคัญต่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และองค์ประกอบที่สําคัญในการนําเสนอ การอธิบายโดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ รวมทั้งการประเมินผลการนําเสนอของผู้ร่วมชั้นเรียน

ภอ. 700 : ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ทฤษฎีระเบียบวิธีวิจัยและชนิดของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติและ/หรือภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การออกแบบงานวิจัยของตนเอง โดยยึดหลักระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษามา เน้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

ภอ. 701 : การเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษ

การเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษและทักษะการเขียนบทต่าง ๆ ของรายงานวิจัยภาษาอังกฤษตามหลักวิชาการ ได้แก่ บทนําของรายงานวิจัย การเขียนทบทวนวรรณกรรม การเขียนอธิบายระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผล อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย

ภอ. 656 : ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และการตลาด เพื่อให้นักศึกษาและผู้ทํางานในสายอาชีพสื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิภาพ

ภอ. 657 : ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เน้นการใช้คําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสม ผ่านการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น การตอบคําถาม การให้คําแนะนํา การจัดการกับปัญหา และการเตรียมแผนการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภอ. 658 : ภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมาย

คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการกฎหมาย ทักษะการอ่าน และการอภิปรายเอกสารทางกฎหมาย ทักษะการเขียนและการแปลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ภอ. 756 : ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงคําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษที่จําเป็นในการติดต่อธุรกิจในบริบทระหว่างประเทศ

ภอ. 757 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบกิจการ

การพัฒนาภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการ ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการอภิปรายและการนําเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ การวางแผนการดําเนินงาน การกําหนดราคา และการวิเคราะห์โอกาสและคู่แข่งทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกทักษะการเขียนผ่านการร่างแผนธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การวิจัยตลาด และรายงานประเภทต่าง ๆ

ภอ. 758 : หลักการแปลเพื่ออาชีพ

หลักและวิธีการแปลงานประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย

ภอ. 759 : ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การวัด และการประเมินผลทางภาษาอังกฤษตลอดจนแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภอ. 616 : การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ เช่น หน่วยเสียง เสียงสระ เสียงพยัญชนะ การลงเสียงหนัก ทํานองเสียง การแปรของเสียงที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เน้นการศึกษาลักษณะทางสัทวิทยาของภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหาสําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ภอ. 617 : ภาษาอังกฤษโลกและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

แนวคิดเรื่องภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ ในเชิงลักษณะและโครงสร้างภาษาอังกฤษโลกกับการบูรณาการเข้ากับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ภอ. 716 : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษกับสังคม การแปรของภาษา การธํารงภาษา การสูญภาษา ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม ความสนิทสนม ทัศนคติและคตินิยม เป็นต้น

ภอ. 726 : หลักการพูดภาษาอังกฤษต่อสาธารณชน

หลักการพูดภาษาอังกฤษต่อสาธารณชนในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนด ทั้งแบบที่ได้เตรียมตัวมาก่อน และแบบที่ต้องพูดสด รวมทั้งการใช้ภาษาท่าทางประกอบ

ภอ. 736 : การใช้สื่อผสมเพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

ฝึกฝนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น ตัวหนังสือ ภาพ เสียงและวีดีโอ รวมถึงการพัฒนาความเข้าใจ ทักษะ และความคิดเชิงวิเคราะห์ต่อการใช้สื่อผสมเพื่อการเขียนผ่านสื่อดิจิทัลแขนงต่างๆ

ภอ. 737 : สัมมนาทางภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการวิจัย

สัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวคิดสําคัญทางการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นการค้นคว้าความรู้อย่างกว้างขวางของผู้เรียนทั้งจากบทความ หนังสือที่มอบหมายในชั้นเรียนและที่ค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ตนเองกําลังดําเนินการอยู่ ผู้เรียนนําเสนองานและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักวิชาการ

ภอ. 746 : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ในองค์กรและวัฒนธรรมการทํางาน

ความรู้เบื้องต้นทางด้านการศึกษาลักษณะการปฏิสัมพันธ์ในองค์กรจากแง่มุมทางสังคมศาสตร์ การเรียนรู้องค์ประกอบของวัฒนธรรมการทํางาน การสื่อสารระหว่างบุคคล และการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการทํางานร่วมกัน รวมถึงการศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานวิจัยในองค์กรและวัฒนธรรมการทํางาน

WHAT YOU WILL ACHIEVE

เรียนหลักสูตรนี้แล้วจะได้อะไรบ้าง

CEIC คือครอบครัวเล็กๆ ที่อบอุ่น อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์วิจัยที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและรับฟังผู้เรียน รายวิชาที่เปิดสอนมีทั้งแบบเน้นทฤษฎีและเน้นการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทการทำงานจริง รายวิชาเลือกหลากหลาย (มาก) และสามารถข้ามไปเลือกเรียนวิชาของหลักสูตร ELT ได้อีกด้วยมี option ให้ไปเรียน summer course สั้นๆ ที่อังกฤษด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร MA in CEIC
บรรณาธิการวารสาร LEARN

TUITION AND FEES

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

Thai Student

206,420 บาท

 • ค่าหน่วยกิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุ

International Student

273,920 บาท

 • ค่าหน่วยกิต
 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุ
What our students say about us

จากนักศึกษาของเรา

อยากแนะนำคนที่อยากเรียนเอกภาษาอังกฤษให้เรียนเป็น English program ไปเลย เพราะการเรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนจะบังคับและเอื้อ ให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างรอบด้าน รู้ตัวอีกที เรียนจบออกมาเราก็ได้ พัฒนาภาษาอังกฤษ ของเราไปมากแล้ว

เอ๋ย / MA in CEIC #21

ปัจจุบันทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะทักษะการนำเสนองาน ใครที่กำลังสนใจพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ การเรียน CEIC ถือว่าตอบโจทย์มาก จบมาได้นำไปใช้จริง คอนเฟิร์มเลยค่ะ 🙂

แจม / MA in CEIC #21

การได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร CEIC คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ ในตนเอง สู่การทำงานแบบ มืออาชีพ อีกทั้งการดูแล เอาใจใส่ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิด เป็นความสุขตลอด ระยะเวลาของการเรียน

วุฒิ / MA in CEIC #23
FAQs

คำถามที่พบบ่อย

1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครเตรียมเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดูเอกสารทั้งหมดที่หัวข้อการเตรียมเอกสาร

2. กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้ในแบบฟอร์มรับสมัคร

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นสถาบันภาษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อและชี้แจงรายละเอียดผู้สมัครทุกท่าน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
2. สำเนาใบปริญญา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ถ้ามี)
– TU-GET (CBT): 79 คะแนน
– TU-GET (PBT): 550 คะแนน
– TOEFL (iBT): 79 คะแนน
– TOEFL (ITP): 550 คะแนน
– IELTS: 6.5
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป

ผู้สมัครเตรียมเอกสารทุกอย่างเป็นไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนดในแบบฟอร์มรับสมัคร จากนั้นอัปโหลดเอกสารในแบบฟอร์ม

ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์สามารถสมัครเข้ามาก่อนได้ เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของการเรียนประกอบการรับสมัคร ซึ่งผลคะแนนภาษาอังกฤษสามารถส่งเข้ามาใหม่ในภายหลังได้

เรียนสูตรนี้เรียน Full-time ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ตึกสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถาบันภาษาไม่มีทุนสำหรับหลักสูตรนี้ครับ

ยกเว้น หากผู้สมัครเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดทุนของโครงการ Thammasat International Student Recruitment Program (TISR) จากกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมีหลักสูตรนี้ร่วมอยู่ในโครงการนี้ครับ

ดูรายละเอียดทุน TISR ได้ ที่นี่

เรียนแบบ on-site ครับ

CONTACT US

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อหลักสูตร MA in CEIC ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 081-583-7391
อีเมล : ma.ceic@litu.tu.ac.th