คอร์สเตรียมสอบ TU-GET
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 พฤษภาคม 2567

รอบ มิถุนายน 2567

คอร์สเตรียมสอบ TU-GET CBT ครบ จบในที่เดียว
ติวเข้มทั้ง 4 พาร์ท Reading, Listening, Speaking และ Writing

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 4 – 27 มิถุนายน 67
เวลา 17:30-20:00 น.
อบรม 20 ชั่วโมง เพียง 2,200 บาท

สมัครเลย

รอบ มิถุนายน 2567

คอร์สเตรียมสอบ TU-GET (PBT)
สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom ครบทุกพาร์ท เรียนจบ พร้อมเข้าห้องสอบ

เรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
วันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2567
เวลา 17:30-20:00 หรือ 20.30 น.
อบรม 25 ชั่วโมง เพียง 3,100 บาทเท่านั้น

สมัครเลย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป รอบ 3/2567
เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 เมษายน 2567

คอร์ส UPSKILL

การเพิ่มและพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนหรือการทำงาน ทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี และสามารถทำผลงานออกมาได้ดียิ่งขึ้น

A title

Image Box text

Listening and Speaking for Starters

วันเสาร์ (เรียนในห้องเรียนหรือออนไลน์)
20 เมษายน – 22 มิถุนายน 67
9.00-12.00 น.
⚠️ ผู้สมัครเลือกเข้าเรียนแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสลับไปมาได้ เนื่องจากเป็นคนละคลาส

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี (เรียนในห้องเรียน)
23 เมษายน – 16 พฤษภาคม 67
18.00-20.30 น.

การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำ ตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำ แนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียมีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีการออกเสียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

A title

Image Box text

Listening and Speaking for intermediate level

วันอาทิตย์ (เรียนในห้องเรียนหรือออนไลน์)
21 เมษายน – 23 มิถุนายน 67
9.00-12.00 น.
⚠️ ผู้สมัครเลือกเข้าเรียนแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสลับไปมาได้ เนื่องจากเป็นคนละคลาส

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี (เรียนในห้องเรียน)
23 เมษายน – 16 พฤษภาคม 67
18.00-20.30 น.

การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำ ตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำ แนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียมีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีการออกเสียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

A title

Image Box text

Fundamental English Grammar

วันเสาร์ (เรียนในห้องเรียนหรือออนไลน์)
20 เมษายน – 22 มิถุนายน 67
13.00-16.00 น.
⚠️ ผู้สมัครเลือกเข้าเรียนแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสลับไปมาได้ เนื่องจากเป็นคนละคลาส

ศึกษากฎไวยากรณ์พื้นฐานที่จำ เป็นต่อการอ่านและการเขียนประโยค การทบทวนความรู้ ทางด้านไวยากรณ์ เน้นทำ ความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและหลักการใช้ในระดับเบื้องต้นและหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ยากซับซ้อนขึ้น เช่น Adverb Clauses, Adjective Clauses, Noun Clauses เป็นต้น

A title

Image Box text

Comprehensive English Writing

วันเสาร์ (เรียนออนไลน์)
20 เมษายน – 22 มิถุนายน 67
13.00-16.00 น.

ศึกษากฎไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนระดับย่อหน้า เพื่อนำไปใช้ในการสอบเข้าเรียนและการสอบเข้าทำงาน

A title

Image Box text

Professional Communication in English

วันเสาร์ (เรียนออนไลน์)
20 เมษายน – 22 มิถุนายน 67
13.00-16.00 น.

ฝึกทักษะการสื่อสาร การฟัง-การพูดอย่างมืออาชีพ เกี่ยวกับการทำงาน ในหัวข้อต่างๆ ทั้งองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์เชิงธุรกิจ การอ่านแผนภูมิ และการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร

A title

Image Box text

IELTS Test Preparation

วันอาทิตย์ (เรียนออนไลน์)
21 เมษายน – 23 มิถุนายน 67
09.00-16.00 น.

การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สำคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรวมทั้งการศึกษาคำศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่วๆ ไปการแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการทำแบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

A title

Image Box text

English for Academic Purposes

วันเสาร์ (เรียนในห้องเรียน)
20 เมษายน – 22 มิถุนายน 67
09.00-12.00 น.

เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด และพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านวิชาการ เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening) และการพูด (Speaking) รวมถึงเรียนรู้การวางโครงร่างและจัดลำดับความคิด เรียนรู้คำศัพท์หลากหลายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ รวมถึงการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

A title

Image Box text

Business English for Professionals

วันอาทิตย์ (เรียนในห้องเรียน)
21 เมษายน – 23 มิถุนายน 67
09.00-16.00 น.

ทักษะที่จะช่วยให้การสนทนาเชิงธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบริบทการพูดคุยแบบ small talk การประชุม การเจรจา การนำเสนองาน เทคนิคและการเลือกใช้สื่อ เรียนรู้กลยุทธ์การนำเสนอ และอภิปรายแบบบุคคล/กลุ่ม และรูปแบบออนไลน์/สถานที่จริง

ดูรายละเอียดแต่ละวิชา ที่นี่

วิธีการสมัครเรียน

 1. สมัครสมาชิก (sign up)
 2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)
 3. คลิกเลือกเมนู “สมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษ” และเลือกสถานที่เรียน
 4. เลือกวิธีการชำระเงิน
 5. การสมัครอบรมของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านทำการชำระเงิน

โปรมา 4 จ่าย 3 (ต้องเลือกเรียนวิชา และวัน และเวลาเดียวกันเท่านั้น)

1. ให้ผู้สมัครทุกท่านทำการ Register ในระบบ
2. ผู้สมัคร 3 ท่านจะต้องทำการสมัครและชำระเงินในระบบเท่านั้น
3. แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระเงินในระบบทั้ง 3 ท่าน และผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี และแจ้งหลักสูตรที่สมัคร โดยส่งอีเมลมาที่

หากสมัครเรียนออนไลน์และรังสิต : training.rs@litu.tu.ac.th
หากสมัครเรียนท่าพระจันทร์ : training.tp@litu.tu.ac.th

4. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก
5. ผู้ใช้โปรโมชั่นนี้ จะไม่ได้รับใบเสร็จ

โปรสะสมใบเสร็จ 3 ใบ เรียนฟรี 1 คอร์ส

1. ให้ผู้สมัครทำการ Register ในระบบ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และหลักสูตรที่ต้องการใช้สิทธิเรียนฟรี พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่อีเมล

หากสมัครเรียนออนไลน์และรังสิต : training.rs@litu.tu.ac.th
หากสมัครเรียนท่าพระจันทร์ : training.tp@litu.tu.ac.th

3. เฉพาะคอร์สเรียนในห้องเรียน ผู้ที่ใช้สิทธิเรียนฟรี จะต้องชำระค่าเอกสารเป็นเงินสดในวันเปิดเรียนวันแรก

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้หรือหากหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้ไม่สามารถเปิดอบรมได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกลงในใบสมัคร
 • หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป หมายถึง หลักสูตรที่ท่านสมัครไว้สามารถเปิดอบรมได้
 • เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google classroom ให้ผู้เรียนทางอีเมลที่ใช้สมัครอบรม ก่อนเปิดเรียน 1-3 วัน
 • อาจารย์ผู้สอนจะ Upload เอกสารและลิงค์ที่ใช้ในการเรียน ใน Google Classroom ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยตนเอง
 • สถาบันภาษาจะออกวุฒิบัตรเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเท่านั้น (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 70 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนได้ทุกกรณี
 • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์การ เปิด/ปิด การอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบก่อนการเปิดอบรม 2-3 วัน ทางโทรศัพท์
 • การคืนเงินเนื่องจากมีผู้สมัครอบรมน้อยกว่า 15 คน จะทำการคืนเงินหลังจากปิดรับสมัคร 2 สัปดาห์

สอบถามเพิ่มเติม

02-6133101-3, 085-149-1930 (ท่าพระจันทร์)
02-696-6003, 081-689-6390 (รังสิต)
Email :
training.rs@litu.tu.ac.th (รังสิต)
training.tp@litu.tu.ac.th (ท่าพระจันทร์)

TU-TESOL Certificate
เปิดรับสมัครแล้ว !! ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567

เปิดรับสมัครแล้ว !! TU-TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ รอบที่ 3/2567

สมัครได้เลยวันนี้ – 21 เมษายน 2567
.
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 คอร์ส
1️⃣ 𝗠𝗢𝗗𝗨𝗟𝗘𝟭: 𝗧𝗨-𝗧𝗘𝗦𝗢𝗟 𝗘𝗟𝗧 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 (𝟲𝟬𝗵𝗿𝘀)
เริ่มเรียน อาทิตย์ที่ 28 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67
เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00
เรียนสดออนไลน์ผ่าน zoom

2️⃣ 𝗠𝗢𝗗𝗨𝗟𝗘 𝟮: 𝗧𝗨-𝗧𝗘𝗦𝗢𝗟 𝗘𝗠𝗜 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲 (𝟲𝟬𝗵𝗿𝘀)
เริ่มเรียน เสาร์ที่ 27 เม.ย. – 29 มิ.ย. 67
เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00
เรียนสดออนไลน์ผ่าน zoom
.
เลือกเรียน 1 คอร์ส หรือ 2 คอร์สพร้อมกันก็ได้
ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบแต่ละคอร์ส

🏆 หากเรียนจบครบทั้ง 2 คอร์ส
จะได้ประกาศนียบัตรรับรอง 120 ชั่วโมง
.
ค่าเรียนเพียงคอร์สละ 5,500 บาท เท่านั้น
.
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
✔️ ติวเตอร์ หรือครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาปรับการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
✔️ คุณครู หรืออาจารย์ ระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องสอนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ จะได้เรียนรู้หลักการและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
✔️ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น เพื่อเรียนรู้การทำ Research เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
✔️ ผู้ที่ต้องการอัปโปรไฟล์เกี่ยวกับด้านการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นประกอบการสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ
.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ 085-149-1930

สมัครเลย

ติดต่อโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6003 หรือ 081-689-6390