TU-STEPS: The English proficiency test for the workplace

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการทำงานจากสถาบันภาษา

สมัครสอบ

TU-STEPS

ข้อสอบ TU-STEPS หรือ Thammasat Standard Test for English Professionals Skills เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการทำงาน ซึ่งเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษาของตนเองสำหรับการทำงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และเหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากร

กำหนดการสอบ ปี 2567

รอบที่ 1

รับสมัคร: 1-20 มกราคม 67
วันสอบ:
เสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 67
9.00-12.00

รอบที่ 2

รับสมัคร: 1-15 มีนาคม 67
วันสอบ:
– ศูนย์สอบ ธรรมศาสตร์ รังสิต
อาทิตย์, 7 เมษายน 67

9.00-12.00
– ศูนย์สอบ ธรรมศาสตร์ ลำปาง 🆕
อาทิตย์, 7 เมษายน 67
9.00-12.00

รอบที่ 3

รับสมัคร: 1-15 พฤษภาคม 67
วันสอบ:
เสาร์, 1 มิถุนายน 67
9.00-12.00

รอบที่ 4

รับสมัคร: 1-15 กรกฎาคม 67
วันสอบ:
เสาร์, 3 สิงหาคม 67
9.00-12.00

รอบที่ 5

รับสมัคร: 1-15 ตุลาคม 67
วันสอบ:
เสาร์, 2 พฤศจิกายน 67
9.00-12.00

รอบที่ 6

รับสมัคร: 1-15 พฤศจิกายน 67
วันสอบ:
เสาร์, 7 ธันวาคม 67
9.00-12.00

วิธีการสมัครสอบ

  1. ค่าสมัครสอบ 600 บาท
    พิเศษ ! สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สิทธิสอบในราคา 300 บาท (แนบบัตรประจำตัวบุคลากรประกอบการสมัคร)
    ⚠️ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด โดยจะพิจารณาเลื่อนวันสอบหรือคืนเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
  2. โอนเงินค่าสมัครสอบมาที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-49538-1 ชื่อบัญชี สถาบันภาษา มธ. (อบรม) จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
  3. กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ที่ปุ่มสมัครสอบด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินท้ายแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเปิดรับสมัครตามกำหนดการเท่านั้น ไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้

ขั้นตอนการสอบและส่งผลคะแนน

ทำไมต้องเลือกสอบ TU-STEPS

เทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TU-STEPS มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สามารถเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผู้เข้าสอบจะได้ใบรายงานผลคะแนนสอบ โดยระบุคะแนนสอบแยกตามพาร์ทของข้อสอบและคะแนนรวม

TU-STEPS TOEIC CEFR Level
20 or below 220 or below A1 Beginner
21 - 40 225 - 545 A2 Lower Intermediate
41 - 60 550 - 780 B1 Intermediate
61 - 80 785 - 940 B2 Upper Intermediate
81 - 100 945 - 990 C1 Advanced

ข้อมูลในตารางนี้ได้จากการทำวิจัยเชื่อมโยงคะแนนของข้อสอบ TU-STEPS และ ข้อสอบ TOEIC โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าสอบ 387 คน ที่ได้ทำข้อสอบทั้ง 2 แบบ ผลการศึกษาได้ค่าสหสัมพันธ์ 0.93 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นสถิติความสัมพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทดสอบทั้งหมด 4 พาร์ท

ข้อสอบ TU-STEPS เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กร

สถาบันภาษามีบริการจัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กรที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการทำงาน ให้กับบุคลากรที่เข้าใหม่ บุคลากรปัจจุบันที่ต้องการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือสำหรับงานบุคคล (HR) ที่ต้องการจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยสามารถไปจัดสอบถึงที่ทำงาน

ขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อโครงการ TU-STEPS

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-STEPS ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6018
อีเมล : steps@litu.tu.ac.th