TU-STEPS: The English proficiency test for the workplace

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการทำงานจากสถาบันภาษา

สมัครสอบ

TU-STEPS

ข้อสอบ TU-STEPS หรือ Thammasat Standard Test for English Professionals Skills เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการทำงาน ซึ่งเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษาของตนเองสำหรับการทำงานในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และเหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากร

กำหนดการสอบ ปี 2566

สิงหาคม

รับสมัคร: 1-15 กรกฎาคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 5 สิงหาคม 66
9.00-12.00

พฤศจิกายน

รับสมัคร: 1-15 ตุลาคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 4 พฤศจิกายน 66
9.00-12.00

ธันวาคม

รับสมัคร: 1-15 พฤศจิกายน 66
วันสอบ:
เสาร์ 9 ธันวาคม 66
9.00-12.00

กุมภาพันธ์

รับสมัคร: 1-10 มกราคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 66
9.00-12.00

เมษายน

รับสมัคร: 1-10 มีนาคม 66
วันสอบ:
เสาร์ 1 เมษายน 66
9.00-12.00

มิถุนายน

รับสมัคร: 1-10 พฤษภาคม 66
วันสอบ:
เสาร์ 10 มิถุนายน 66
9.00-12.00

วิธีการสมัครสอบ

  1. ค่าสมัครสอบ
    – บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 300 บาท (แนบบัตรประจำตัวบุคลากรประกอบการสมัคร)
    – บุคคลทั่วไป 600 บาท
    ⚠️ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด โดยจะพิจารณาเลื่อนวันสอบหรือคืนเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
  2. โอนเงินค่าสมัครสอบมาที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-49538-1 ชื่อบัญชี สถาบันภาษา มธ. (อบรม) จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
  3. กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ที่ปุ่มสมัครสอบด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินท้ายแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเปิดรับสมัครตามกำหนดการเท่านั้น ไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้

ขั้นตอนการสอบและส่งผลคะแนน

ทำไมต้องเลือกสอบ TU-STEPS

เทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TU-STEPS มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สามารถเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผู้เข้าสอบจะได้ใบรายงานผลคะแนนสอบ โดยระบุคะแนนสอบแยกตามพาร์ทของข้อสอบและคะแนนรวม

TU-STEPS Score TOEIC Score Proficiency Level
Below 20 400 or below Beginner
21-50 401-600 Intermediate
51-80 601-800 High-intermediate
81 and above 801-900 Advanced

ข้อมูลในตารางนี้ได้จากการทำวิจัยเชื่อมโยงคะแนนของข้อสอบ TU-STEPS และ ข้อสอบ TOEIC โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าสอบ 387 คน ที่ได้ทำข้อสอบทั้ง 2 แบบ ผลการศึกษาได้ค่าสหสัมพันธ์ 0.93 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นสถิติความสัมพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทดสอบทั้งหมด 4 พาร์ท

ข้อสอบ TU-STEPS เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กร

สถาบันภาษามีบริการจัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กรที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการทำงาน ให้กับบุคลากรที่เข้าใหม่ บุคลากรปัจจุบันที่ต้องการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือสำหรับงานบุคคล (HR) ที่ต้องการจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยสามารถไปจัดสอบถึงที่ทำงาน

ขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อโครงการ TU-STEPS

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-STEPS ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6018
อีเมล : steps@litu.tu.ac.th