BOARD MEMBERS

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

คุณมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต

อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาววาทินี ขานวงศ์

ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการศึกษา)
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ

เลขานุการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว

รักษาการหัวหนัางานบริหารธุรการและแผน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ADMINISTRATIVE TEAM

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต

อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารท่าพระจันทร์

อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์

รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มงคลหัตถี

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

PROGRAM DIRECTORS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ​ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล คำเขียน

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)