ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

Education

  • M.A. in Linguistics, Chulalongkorn University
  • B.A. in English, Chulalongkorn University

Areas of Interest

  • Linguistics
  • Phonetics