ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สัปปพันธ์

E-mail

pattama.s@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • Ph.D. in Linguistics, University of Wales at Bangor, UK
  • M.Ed. (Pass with Merit) in Teaching English to Speakers of Other Languages, The University of Sydney, Australia
  • B.A. (Second Class Honors) in English, Prince of Songkhla University

Areas of Interest

  • Language Learning Strategies
  • Reading Strategies
  • Autonomous Learning

Academic Work and Publications

  • Sappapan, P. (2012). “Teacher into counselor: Are you ready for the transformation?” PASAA Journal. 44. pp. 95-118.Kittitouch, S., Sappapan, P., Mongkolhutthi, P., Chaengchenkit, R., Koowuttayakorn, S., & Tangkiengsirisin, S. (2011). “An Evaluation of English for Specific Courses Offered by the Language Institute of Thammasat University?” LITU Journal. Vol 5, pp. 66-77.
  • ปัทมา สัปปพันธ์. 2553. การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง. วารสารภาษาปริทัศน์, ปีที่ 25. หน้า 85-97.