ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพ วิริยะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร

Education

  • M.Ed. in English, Naresuan University
  • B.A. in English Language and Literature, Srinakharinwirot University

Areas of Interest

  • Reading and Writing