เจ้าหน้าที่สถาบัน

Suriyan Sansuk

 

Electronic Technician 5
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ 5

Thanapat Moungruan

 

IT Officer
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Wanchalee Lerdsuntia

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Wichit Chanchaem

 

Head of Finance and Facilities
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Wongduan Morgkornburi

 

Janitor
นักการภารโรง