News and announcements
ติดตามข่าวสารและประกาศจากสถาบันภาษาได้ที่นี่

สถาบันภาษาศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​​ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ...

ประกาศผลการคัดเลือก การรับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567...

จดหมายข่าวสถาบันภาษา LITU E-Newsletter เดือน มกราคม 2567

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันภาษาได้ที่ LITU E-Newsletter ประจำเดือนมกราคม 2567...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ELT) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ...