TU-STEPS: The English proficiency test for the workplace

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้านการทำงานจากสถาบันภาษา

Apply Now

TU-STEPS

TU-STEPS or Thammasat Standard Test for English Professionals Skills is a test that assesses knowledge and proficiency in using the English language in a professional context. It can be compared to the TOEIC test and is suitable for individuals who want to gauge their language proficiency for work in organizations that require English language skills. It is also appropriate for organizations that need to measure the English language communication abilities of their personnel.

กำหนดการสอบ ปี 2566

สิงหาคม

รับสมัคร: 1-15 กรกฎาคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 5 สิงหาคม 66
9.00-12.00

พฤศจิกายน

รับสมัคร: 1-15 ตุลาคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 4 พฤศจิกายน 66
9.00-12.00

ธันวาคม

รับสมัคร: 1-15 พฤศจิกายน 66
วันสอบ:
เสาร์ 9 ธันวาคม 66
9.00-12.00

กุมภาพันธ์

รับสมัคร: 1-10 มกราคม 66
วันสอบ:
เสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 66
9.00-12.00

เมษายน

รับสมัคร: 1-10 มีนาคม 66
วันสอบ:
เสาร์ 1 เมษายน 66
9.00-12.00

มิถุนายน

รับสมัคร: 1-10 พฤษภาคม 66
วันสอบ:
เสาร์ 10 มิถุนายน 66
9.00-12.00

วิธีการสมัครสอบ

  1. ค่าสมัครสอบ – บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 300 บาท (แนบบัตรประจำตัวบุคลากรประกอบการสมัคร) – บุคคลทั่วไป 600 บาท
    ⚠️ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด โดยจะพิจารณาเลื่อนวันสอบหรือคืนเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
  2. โอนเงินค่าสมัครสอบมาที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-49538-1 ชื่อบัญชี สถาบันภาษา มธ. (อบรม) จากนั้นเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้
  3. กรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ที่ปุ่มสมัครสอบด้านล่าง และแนบหลักฐานการชำระเงินท้ายแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเปิดรับสมัครตามกำหนดการเท่านั้น ไม่สามารถสมัครล่วงหน้าได้

ขั้นตอนการสอบและส่งผลคะแนน

ทำไมต้องเลือกสอบ TU-STEPS

เทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TU-STEPS มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน สามารถเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEIC เพื่อใช้วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผู้เข้าสอบจะได้ใบรายงานผลคะแนนสอบ โดยระบุคะแนนสอบแยกตามพาร์ทของข้อสอบและคะแนนรวม

TU-STEPS Score TOEIC Score Proficiency Level
Below 20 400 or below Beginner
21-50 401-600 Intermediate
51-80 601-800 High-intermediate
81 and above 801-900 Advanced

ข้อมูลในตารางนี้ได้จากการทำวิจัยเชื่อมโยงคะแนนของข้อสอบ TU-STEPS และ ข้อสอบ TOEIC โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าสอบ 387 คน ที่ได้ทำข้อสอบทั้ง 2 แบบ ผลการศึกษาได้ค่าสหสัมพันธ์ 0.93 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นสถิติความสัมพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทดสอบทั้งหมด 4 พาร์ท

ข้อสอบ TU-STEPS เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กร

สถาบันภาษามีบริการจัดสอบ TU-STEPS สำหรับองค์กรที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการทำงาน ให้กับบุคลากรที่เข้าใหม่ บุคลากรปัจจุบันที่ต้องการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือสำหรับงานบุคคล (HR) ที่ต้องการจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยสามารถไปจัดสอบถึงที่ทำงาน

ขอใบเสนอราคา
ขอใบเสนอราคา

ติดต่อโครงการ TU-STEPS

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-STEPS ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6017
อีเมล : steps@litu.tu.ac.th