สมัครเลย วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่ายฤดูร้อน

หลักการและเหตุผล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจน จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว สถาบันภาษา ยังจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาขึ้นสูงทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจากการทัศนศึกษา
 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น
 4. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการดูแลตนในต่างประเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคม
 6. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา EL ที่กำหนดไว้ ได้ 2 ตัวรวม 6 หน่วยกิต

การดูแล

เนื่องจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ของสถาบันภาษาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง มีการเรียนการสอน ที่ทันสมัย มีการวัดผลการเรียนสม่ำเสมอ นักศึกษาจะได้พักกับครอบครัวที่มีระดับ ได้ฝึกฝนภาษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 1. สำเนาบัตรประชาชน และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาถูกต้อง)
 3. ใบรับรองของมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง – ขอจากสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) – พิมพ์จาก Internet จาก web: reg.tu.ac.th
 5. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุและทุกเล่มที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 10 ปี
 6. ใบรับรองบัญชีของผู้ปกครอง – ขอจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ)
 7. ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ใช้ฉบับจริง-กรณีทำงานบริษัทหรือ ข้าราชการ เป็นภาษาอังกฤษ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีทำธุรกิจส่วนตัว)
 8. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ
เอกสารข้อ 1, 2 และสำเนาทะเบียนการค้าต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
สำหรับประเทศอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลและนัดวันยื่นเอกสารทาง Internet โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่ต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารที่สถานทูต ด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตรงข้ามลานพญานาค)
โทร 085-2281548 (คุณอรวรรณ) อีเมล์ : orawan.l@litu.tu.ac.th