New TU-GET (Computer-based Test)


    ข้อสอบ TU-GET (CBT) เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ซึ่งผู้สมัครจะทำข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หรือผู้ที่ต้องการจะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง


ลักษณะข้อสอบ TU-GET (CBT) ประกอบด้วย

1 Reading จำนวน  40 ข้อ 30 คะแนน
2 Listening จำนวน  40 ข้อ 30 คะแนน
3 Speaking จำนวน  1   ข้อ 30 คะแนน
4 Writing จำนวน  1   ข้อ 30 คะแนน
รวม   120 คะแนน


    ผลสอบ TU-GET (CBT) สามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบ TOEFL (iBT) โดยคะแนนสอบของ TU-GET (CBT) และคะแนน TOEFL (เทียบเท่า) จะระบุในใบรายงานผลสอบ
สถานที่สอบ
1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ห้องบริการคอมพิวเตอร์  109) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3. อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


สำหรับบุคคลทั่วไป
- สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/cbt
- สมัครสอบวันที่ 16-30 หรือ 31 ของทุกเดือน ค่าสมัครสอบ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
- สมัครสอบวันที่ 1 เป็นต้นไป ถึงวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ห้อง TU-GET ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ 
- พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
- ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ) 
- ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 15 วัน (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 30 วัน)


สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
- สามารถใช้สิทธิ์สอบขณะเรียน ปี 1 - ปี 2 ได้ 1 ครั้ง และขณะเรียน ปี 3 – ปี 4 ได้ 1 ครั้ง รวม 4 ปี สอบได้ 2 ครั้ง (นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป สมัครแล้วไม่เข้าสอบถือว่าใช้สิทธิแล้ว)
- ให้สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/cbt
- ช่องรหัสประจำตัวประชาชน/passport  ให้พิมพ์ หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ (ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
- นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบนักศึกษาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด (ห้ามสวมกางเกงยีนส์มาเข้าห้องสอบ)
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 15 วัน สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 30 วัน) 
หมายเหตุ  *นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้*

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30-18.30 น.  
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138  E-mail: tuget@litu.tu.ac.th

โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น