Activities


QA

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา

รายงานการประเมินตนเอง สถาบันภาษา

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สถาบันภาษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา

แผนการปฏิบัติงานราชการ สถาบันภาษา

KPI ของสถาบันภาษา

ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพ

 • สัมมนา QA
  • สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2552” เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2552 ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และแนวทางในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา
   โดยมี อาจารย์ ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย
 • คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2551
  • ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2551 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันภาษา
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพจาก สกอ. ตรวจเยี่ยมสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2551
  • ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมสถาบันภาษา โดยคณะกรรมการจาก สกอ. ในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรศ.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และคณะผู้บริหารของสถาบันภาษาให้การต้อนรับ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเข้าศึกษา ดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา
  • สถาบันภาษาให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
 • จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  • โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย อ.ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ณ สษ 6 ชั้น 1 ตึกอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายงานประจำปี สถาบันภาษา

 • รายงานประจำปีการศึกษา 2551

Follow us