ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรและบริการทางการศึกษา

 

           สถาบันภาษามีหน้าที่บริการวิชาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TU-GET) และจัดอบรมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักเรียนนักศึกษา และบุคคลหรือองค์กรทั่วไป

         นอกจากนี้สถาบันยังมีโครงการบริการวิชาการเพื่อรับปริญญา สอนหลักสูตรปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (MA in Career English for International Communication) และหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ (MA, PhD in English Language Teaching) รวมถึง วารสาร LEARN (Language Education and Acquisition Research Network) เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการเรียนการภาษาอังกฤษ ปัจจุบันวารสาร LEARN ยังอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI Tier 1) และนานาชาติ (ACI, ERIC, SCOPUS Q3) อีกด้วย