ข้อมูลทั่วไป


ประวัติสถาบัน

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนและฝึกฝนความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษามีวิชาการเรียนการสอนทั้งในสามวิทยาเขต อันได้แก่ ท่าพระจันทร์ รังสิต และ ลำปาง นอกจากนั้นเรายังจัดบริการการสอนภาษาอังกฤษหลากหลายวิชาให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพและทั่วทั้งประเทศ ในกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันภาษามุ่งมั่นพัฒนาการสอนของเราให้ได้มาตรฐานระดับสากล และทุ่มเทเพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในประเทศตามเจตนารมย์หลักของทางมหาวิทยาลัย