Research and Conferences


Seminar and conferences

สถาบันภาษามีการจัดสัมมนา รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เจ้า หน้าที่มีความตื่นตัว และปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่คณาอาจารย์ ให้ได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดทั้งในรูปแบบที่เป็นการสัมมนา ภายในหน่วยงาน การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาระดับนานาชาติ