จัดอบรมสำหรับองค์กร


การฝึกอบรมสำหรับองค์กร

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อสังคม, วิชาการ, ธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2528 นอกจากนี้เรายังมีโครงการการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกอบรมพนักงานองค์กร และมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการและทุกระดับความสามารถ

มีคอรส์อะไรบ้าง

การฝึกอบรมสำหรับองค์กรของเราสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมภาษาของทุกบริษัทและทุกองค์กร ด้วยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ความชำนาญทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจ สถาบันภาษาประสบความสำเร็จในการสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสำหรับลูกค้าจำนวนมาก หลักสูตรที่เราเปิดสอนสำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรมีดังนี้

 

 

 ในแต่ละคอร์สมีการดำเนินการอย่างไร

1. การประชุมเริ่มต้นเพื่อหารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

2. การเตรียมการและการตอบรับข้อเสนอ

3. การประเมินหลักสูตรก่อนดำเนินการกับผู้เข้าอบรมทั้งหมด

4. ประเมินผลและสรุปผล

5. ออกแบบ ปรับปรุง และอนุมัติหลักสูตร

6. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม

7. เริ่มต้นการอบรมตามหลักสูตร

8. การประเมินผลกลางหลักสูตร

9. การปรับปรุงเนื้อหา ในกรณีที่จำเป็น

10. การประเมินผลขั้นสุดท้าย

11. การให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร

12. รายงานผลผู้เข้าร่วมการอบรมและแจกประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร

 

สถาบันภาษาเสนอหลักสูตรให้ใครบ้าง 

              หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรของเรามุ่งเน้นไปที่องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เห็นว่าพนักงานต้องได้รับความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

หลักสูตรของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร

หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในการฝึกฝนทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หลักสูตรต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอยู่ในบริบทของความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร

เราสามารถสอนได้ที่สถาบันภาษา (ทั้งที่ท่าพระจันทร์หรือรังสิต) หรือในสถานที่ที่องค์กรหรือบริษัทตั้งอยู่ องค์กรสามารถเลือกหลักสูตรได้จากโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษมาตรฐานของเรา หรือสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสามารถปรับโครงสร้างให้มีความเข้มข้นได้มากกว่า 5 ถึง 10 วัน หรือสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระยะเวลาของหลักสูตร เวลา และสถานที่อบรม

 

หลักสูตรของเรามีการสอนอย่างไร และใครเป็นผู้สอน

เราไม่เพียงแต่สอนภาษาเท่านั้น แต่ยังมีการฝึกอบรมที่มีส่วนช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและการดำเนินธุรกิจ คณะผู้สอนของเราประกอบด้วยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดาและนิวซีแลนด์ อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายงาน จัดการความต้องการในด้านเวลาและโต้ตอบกับผู้เข้าอบรมเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรและตัวเลือกต่างๆ ที่หลากหลายสำหรับพนักงานในทุกระดับ กิจกรรมในชั้นเรียนจะรวมไปถึงการอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ และเกม ฯลฯ

 

ทำไมหลักสูตรของสถาบันภาษาจึงคุ้มค่า

ในฐานะที่เป็นผู้ฝึกอบรมด้านภาษาที่มีประสบการณ์สูง สถาบันภาษาตระหนักดีว่าผู้คนเผชิญกับความท้าทายอยากมากในโลกาภิวัตน์ สถาบันภาษาจึงเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะทางธุรกิจ สถาบันภาษาได้รวมภาษาอังกฤษธุรกิจและทักษะการสื่อสารไว้ในหลักสูตรของเรา เนื้อหาและวิธีการของแต่ละโครงการฝึกอบรมที่เราสร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของบริษัทหรือองค์กร สถาบันภาษาเข้าใจว่าความต้องการด้านภาษาอังกฤษของที่ทำงานแต่ละแห่งนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงออกแบบโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงตามความต้องการและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด