It’s time to challenge yourself.

TU-GET Computer-based Test ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลจากสถาบันภาษา ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์

TU-GET CBT

ข้อสอบ TU-GET (CBT) หรือ TU-GET Computer-based Test เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าสอบจะทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกระดับ องค์กรที่ต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร หรือผู้ที่ต้องการวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเอง

กำหนดการสอบ ปี 2567

เมษายน

รับสมัคร: 1-10 เม.ย. 67
วันสอบ:
– เสาร์ 20 เม.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– เสาร์ 27 เม.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00

พฤษภาคม

รับสมัคร: 1-10 พ.ค. 67
วันสอบ:
– เสาร์ 18 พ.ค. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– เสาร์ 25 พ.ค. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00

มิถุนายน

รับสมัคร: 1-10 มิ.ย. 67
วันสอบ:
– เสาร์ 22 มิ.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00
– เสาร์ 29 มิ.ย. 67
9.00-12.00 / 13.00-16.00

  • จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบ 90 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น การจัดสอบมีวันละ 2 รอบ คือ เช้า 9.00-12.00 และ บ่าย 13.00-16.00 สามารถสมัครได้ทั้ง 1 หรือ 2 รอบก็ได้
  • สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี ยกเว้นมีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด โดยจะทำการนัดหมายวันสอบอื่นหรือคืนเงินค่าสมัคร ซึ่งจะแจ้งผู้สมัครล่วงหน้า
  • ค่าสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไปเมื่อสมัครในเวลา 1,500 บาท เปิดสอบตามกำหนดการ ไม่สามารถสมัครสอบล่วงหน้าได้ (กรณีสมัครล่าช้า หรือต้องการใช้สิทธินักศึกษา ดูรายละเอียดที่ FAQs ด้านล่าง)

ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ

ดูเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) พาร์ท Speaking และ Writing ที่นี่

อ้างอิงได้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

คะแนนสอบ TU-GET (CBT) สามารถอ้างอิงได้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา

TU-GET CBT Scores CEFR Levels
1-19 A1
20-32 A2
33-62 B1
63-97 B2
98 above C1 or C2

ข้อมูลในตารางได้จากการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Indiana University โดย Prof. Sun-Young Shin ผู้เชี่ยวชาญด้าน Standard Setting ในการพัฒนามาตรฐานของข้อสอบ TU-GET (CBT)

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เทียบเคียงได้กับ TOEFL iBT และ IELTS

ข้อสอบ TU-GET (CBT) มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน สามารถเทียบเคียงได้กับข้อสอบ TOEFL (iBT) ซึ่งจะช่วยในกระบวนการตัดสินใจนำผลคะแนนไปสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและนานาชาติ ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ โดยคะแนนสอบ TU-GET (CBT) และคะแนน TOEFL iBT (เทียบเท่า) จะระบุในใบรายงานผลสอบ

TU-GET CBT Score TOEFL iBT Score
0-10 0-4
11-20 5-13
21-30 14-25
31-40 26-34
41-50 35-47
51-60 48-58
61-70 59-71
71-80 72-75
81-90 76-82
91-97 83-94
98-120 95-120
TU-GET CBT Score IELTS Band
0-36 0-4.5
37-48 5.0
49-57 5.5
58-63 6.0
64-73 6.5
74-86 7.0
87-94 7.5
95-102 8.0
103-120 8.5-9.0

ข้อมูลในตารางนี้ได้จากการทำวิจัยเชื่อมโยงคะแนนของข้อสอบ TU-GET (CBT) และ TOEFL iBT Complete Practice Test (TPO) ซึ่งเป็นข้อสอบเสมือนจริงของ TOEFL iBT โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าสอบ 209 คน ที่ได้ทำข้อสอบทั้ง 2 แบบ ผลการศึกษาได้ค่าสหสัมพันธ์ 0.8 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นสถิติความสัมพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นำคะแนนไปใช้ได้หลายที่

ข้อสอบ TU-GET (CBT) จะไม่มี “สอบผ่านหรือไม่ผ่าน” แต่ละหน่วยงานหรือองค์กรจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

สมัครสอบรอบล่าช้าได้หลังปิดรับสมัครในระบบ จนถึงก่อนวันสอบ 3 วัน โดยส่งรายละเอียดมาที่อีเมล tuget@litu.tu.ac.th เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดวิธีการสมัครสอบและการชำระเงินผ่านทางอีเมล

สิทธิสอบในราคานักศึกษา สำหรับนักศึกษา “ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษา” เท่านั้น โดยต้องลงทะเบียน (Register) สมัครสอบและเลือกประเภทนักศึกษา

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไปและต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นนักศึกษา ขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทผู้สมัครสอบเองได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 087-972-7755 เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

สามารถดูสิทธินักศึกษาได้ ที่นี่

ผู้เข้าสอบทุกท่าน (รวมถึงนักเรียน นักศึกษา) สามารถใส่ชุดสุภาพตามความเหมาะสมได้

ผู้เข้าสอบควรมาถึงศูนย์สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนเข้าห้องสอบ โดยแจ้งเลขที่นั่งสอบและแสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่

อนุญาตให้นำบัตรประชาชนไปที่โต๊ะสอบได้เท่านั้น สัมภาระอื่นๆ สามารถฝากได้ที่ห้องเก็บสัมภาระ

 

ประกาศเลขที่นั่งสอบประมาณ 1-2 วันก่อนสอบ ผู้เข้าสอบสามารถดูเลขที่นั่งสอบล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์รับสมัคร ในเมนู “สถานที่และเลขที่นั่งสอบ”

ไม่มีการพิมพ์บัตรสอบจากเว็บไซต์ สามารถดูเลขที่นั่งสอบอีกครั้งได้ที่หน้าศูนย์สอบ

 

คะแนนสอบ TU-GET CBT จะใช้เวลาตรวจข้อสอบประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นจะประกาศคะแนนในเว็บไซต์รับสมัครและเริ่มจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

ผลคะแนนฉบับแรกจะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่สามารถมาขอรับก่อนได้ หากผู้เข้าสอบต้องการผลสอบด่วน จะต้องดำเนินการผลสอบใหม่ (Reprint) ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท โดยต้องตรวจสอบว่าคะแนนประกาศในเว็บไซต์แล้วจึงจะขอผลสอบได้

หมายเหตุ: ทางโครงการจัดส่งผลสอบให้ผู้สมัครทุกคนพร้อมกันแบบลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในระบบ ควรระบุที่อยู่ให้ถูกต้อง ชัดเจน หากยังไม่ได้รับและทางโครงการเช็คแล้วว่าไม่มีจดหมายตีกลับ ต้องดำเนินการขอผลสอบใหม่ (Reprint)

สามารถติดต่อขอผลสอบใหม่ (Reprint) หรือขอเพิ่มเติม โดยติดต่อที่เคาท์เตอร์สถาบันภาษา รังสิตหรือท่าพระจันทร์

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน

โดยแจ้งเลขบัตรประชาชนผู้เข้าสอบและรอบสอบ มีค่าธรรมเนียมในการออกผลสอบใหม่ฉบับละ 50 บาท (ชำระเงินผ่านการสแกน QR Code เท่านั้น) สามารถรอรับผลสอบได้ทันที และสามารถให้ผู้อื่นมาขอผลสอบแทนได้

กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาขอผลสอบใหม่ที่หน้าเคาท์เตอร์ สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์รับสมัครและชำระเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

หากผู้สอบมีข้อสงสัยในคะแนนสอบ หรือต้องการตรวจสอบคะแนน สามารถส่งอีเมลมาที่ tuget@litu.tu.ac.th และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 087-972-7755 ได้

สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี ยกเว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบได้ เช่น โรคระบาด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งสถาบันจะพิจารณาเลื่อนวันสอบออกไป หรือคืนเงิน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้าสอบสามารถเปลี่ยนรอบสอบได้ภายในวันสอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถขอเปลี่ยนไปสอบวันอื่นได้

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครสอบได้

กรณีที่สมัครสอบผิดประเภท จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ต้องสมัครสอบใหม่เท่านั้น

HR หรือองค์กรที่ต้องการจัดสอบ TU-GET CBT เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร สามารถลงทะเบียนความสนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สำหรับการแนะนำการจัดสอบได้

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อโครงการ TU-GET

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อโครงการ TU-GET ได้ที่ ชั้น 1 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต หรือชั้น 1 สถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศของสถาบัน)

โทรศัพท์ : 02-696-6018 หรือ 087-972-7755
อีเมล : tuget@litu.tu.ac.th