การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

    สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563  ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์  โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์, ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์,  นายมานิจ  สุขสมจิตร, นางสาวพรทิพย์  กาญจนนิยต,  นางสาววาทินี  ขานวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สินเดชารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช  ริมกีรติกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร  เลิศกุลทานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์  ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักคือ การพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564