สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจภาครัฐ และคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยที่มาของการลงนามในครั้งนี้ มาจากวิสัยทัศน์ (vision) ของทั้ง 2 องค์กร สำหรับสถาบันภาษา มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นผู้นำในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ๆ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 

ทางด้านบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการที่จะเป็นพลังในการช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับภาคการศึกษาของประเทศไทย ทั้งผู้เรียน, ผู้สอน และองค์กรการศึกษา ด้วยพลังจากเทคโนโลยี โดยมีนวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆ เช่น AI มาช่วยในการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้เห็นผลลัพท์ที่ดียิ่งขึ้น

การตกลงทำความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวที่สำคัญ ในการทำงานร่วมกันของผู้นำทางเทคโนโลยี และผู้นำทางด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาสู่นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคการศึกษาที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป