คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)


หลักสูตรการเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เจาะลึก 60 ชั่วโมง (IELTS Test Preparation)

วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A2, B1, B2

การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการศึกษาคำศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สาคัญที่จำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ คุ้นเคยในการทาแบบทดสอบสาหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติม และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก