คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์ท่าพระจันทร์)


ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน (Listening & Speaking for Starters)

อบรม 30 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A1, A2, B1

การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำแนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียมีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีการออกเสียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (Beginners) และผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (Intermediate)

 

ตารางวัน เวลา และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก