คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)


หลักสูตรการเตรียมสอบ 60 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบ New TOEIC เจาะลึก 60 ชั่วโมง (New TOEIC Test Preparation)

วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A2, B1, B2

การเตรียมตัวสอบ TOEIC ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแนว TOEIC อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าทางานในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับภายในองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะทางภาษาที่สาคัญต่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังเพื่อความเข้าใจทั้งรูปบทสนทนาและการบรรยาย การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจศัพท์ การฝึกพูดและเขียน โดยเน้นหลักไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและกลวิธีเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ และมีโอกาสได้ศึกษาทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


 

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เจาะลึก 60 ชั่วโมง (IELTS Test Preparation)

วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เหมาะสำหรับ CEFR Level: A2, B1, B2

การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการศึกษาคำศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สาคัญที่จำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ คุ้นเคยในการทาแบบทดสอบสาหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติม และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก