คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น (ศูนย์รังสิต)


ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ

ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ (Writing for Academic Success)

อบรม 30 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ CEFR Level: B1, B2

ศึกษากฎไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนระดับย่อหน้าระดับการเขียนเรียงความ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป

 

ตารางวัน เวลา และวิธีการสมัครอบรม คลิก

รายละเอียด CEFR Level คลิก