Corporate training


What courses we offer?

Intensive English Courses

Business English Skills (ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ)

To improve communication skills in daily life, business and professional conversation.

พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และทักษะด้านการสนทนาเพื่อการทำงาน

 

Business E-mail Writing (การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจ)

To help learners communicate more effectively and professionally through e-mail writing.

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์ทางธุรกิจ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ

 

Effective Report Writing (การเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

To help learners writing report more effectively and acknowledge learners in organizing structures and formats to write report.

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามโครงสร้างและรูปแบบของการเขียนรายงาน

 

Effective Meeting Management (การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ)

To acknowledge learners in learning English meeting language and in meeting management skills such as planning meeting, writing agenda, etc.

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การจัดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการจัดการอื่นๆ เช่น การเตรียมการประชุม การเขียนวาระการประชุม เป็นต้น

 

Oral Business Communication (การเจรจาสื่อสารเชิงธุรกิจ)

To help learners improve communication skills that commonly use in business such as meeting, professional conversation, conference, etc.

ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น การประชุม การสนทนาอย่างมืออาชีพ การจัดสัมนา เป็นต้น

 

Social Business Skills (ทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

To improve communication skills in daily life, business and professional conversation.

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเชิงธุรกิจ และเชิงอาชีพ

 

Brush up Listening and Speaking (ทักษะการฟังและการพูด)

To practice listening and speaking skills and learning English in daily life professional conversation and office language skills

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในที่ทำงาน

 

Advance Listening and Speaking (Intermediate-Upper Intermediate)

(ทักษะการฟังและการพูด ระดับกลางและระดับสูง)

To help leaners practice and develop oral presentation and listening-speaking skills

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการฟังและการพูด

 

Presentation Courses

Effective English Presentation (การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ)

To help learners improve presentation skills to be more effective and professional such as presenting structures and formats, pronunciation, pitch and tone etc.

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นมืออาชีพ

 

Professional Presentation (การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ)

To help learners make a presentation more effectively and professionally and train learners to be a professional presenter in business setting.

เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพ

 

English for Careers

English for Hospitaliy (ภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับ)

English for Customer Services (ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ)

English for Banking & Finance (ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร)

English for Logistics (ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง)

 

Others

Test Preparation Courses (คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษ)

Tailored-made Courses (หลักสูตรตามความสนใจของผู้เรียนX

 

 

 

Contact

คุณจรินทร์ อยู่เจริญ

โทร. 02-6133100

E-mail :  jarin.y@litu.tu.ac.th