ข้อมูลทั่วไป


งานวิจัยและผลงานวิชาการ

 

   คณาจารย์ประจำสถาบันภาษาเขียนตำราภาษาอังกฤษและได้รับการสนับสนุนเรื่องการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง บทความวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันภาษายังมีวารสารรายปีของตนเอง คือ LEARN Journal: Journal of Language Education and Acquisition Research Network  ซึ่งเป็นวารสารที่ใช้ระบบ peer-reviewed และถือได้ว่าเป็นฟอรั่มเชิงวิชาการเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานในด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษาการสื่อสาร และสหวิทยาการ  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น  สถาบันภาษาจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติทุกๆ 2 ปี ซึ่งงานดังกล่าวมีชื่อว่า Foreign Language Learning and Teaching Conference (FLLT Conference) และตีพิมพ์ FLLT Conference Proceedings (ISSN 2286-8836) หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น