ข้อมูลทั่วไป


งานบริการด้านการจัดสอบ

 

 

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน้าที่ออกข้อสอบและจัดสอบ TU-GET: Thammasat University General English Test ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบเพื่อการสมัครเข้าเรียนหรือสอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาโดยทางสถาบันภาษาจะจัดสอบ TU-GET ทุกเดือน  นอกจากนี้ สถาบันภาษาได้พัฒนาข้อสอบ TU-STEPS: Thammasat University Standardized Test for English Professional Skills ซึ่งเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ทำงานในองค์กรต่างๆ และยังมีข้อสอบ TU-SET: Thammasat University School English Test ที่เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น  สถาบันภาษายังออกข้อสอบให้แก่คณะต่างๆ (เช่นข้อสอบสอบตรงของคณะ) หรือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่มีการร้องขอ