News and announcements
ติดตามข่าวสารและประกาศจากสถาบันภาษาได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ส่วนสัมภาษณ์) การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in ELT ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

สถาบันภาษาต้อนรับผู้แทนจาก Regional English Language Office (RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานฝ่าย...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in CEIC ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ...