News and announcements
ติดตามข่าวสารและประกาศจากสถาบันภาษาได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in ELT ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in CEIC ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

สถาบันภาษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สถาบันภาษานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา...

สถาบันภาษา จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษาชุดใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้บริหารสถาบันภาษา...

ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ...