หลักสูตรปริญญาโทประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 Applications for the M.A. programs for the academic year 2024

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
.
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ)
.
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567
รับสมัครผ่านออนไลน์เท่านั้นที่ : https://forms.gle/h7GZPcBnAQfuJpQb7

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ที่นี่
ดูประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นี่