สถาบันภาษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก G&E Center มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต
.
ในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ได้แนะนำหลักสูตรและบริการต่าง ๆ ของสถาบัน จากนั้น ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (English for Specific Purposes) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ คือ TU-GET, TU-SET และ TU-STEPS อีกด้วย