สถาบันภาษาแสดงความยินดีกับแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 25

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาเลือกให้กับนักศึกษาปริญญาตรี รวมถึงการนำข้อสอบ TU-GET ข้อสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ไปใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย