ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (CEIC) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ELT) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in ELT ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in CEIC ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ELT) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ...