ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหลักสูตร PhD in ELT ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือ Ph.D. in ELT ประจําปีการศึกษา 2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2567 นั้น

สถาบันภาษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่