ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566...

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL2xx และ EL3xx ภาค 1/2566 รอบสอง

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตา วิชา EL 2xx และ 3xx รอบสอง ภาค 1/2566...

สถาบันภาษาขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

สถาบันภาษาประกาศชยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2566...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in CEIC ปีการศึกษา 2566

สถาบันภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ...