ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตร MA in ELT ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่นี่