ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (CEIC) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือ M.A. in CEIC รอบที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 นั้น

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ที่นี่