สถาบันภาษาต้อนรับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวันและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. Prof. Shao-Ting Alan Hung, Dean, College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology, Prof. Heng-Tsung Danny Huang, Department of Foreign Languages and Literatures, College of Liberal Arts, และ Mr. Steve Lee, Program manager, Center for Bilingual Education, National Taiwan University   เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันภาษา  ณ  สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารท่าพระจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ บรรณาธิการวารสาร LEARN Journal นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ เลขานุการสถาบันภาษา และนางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว  รักษาการหัวหน้างานบริหารธุรการและแผน ให้การต้อนรับ