คณะผู้บริหารสถาบันภาษา ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารสถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ จังหวัดนครพนม การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อหารือถึงโอกาสในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างกัน 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม