สถาบันภาษาจัดงานเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC)

สถาบันภาษาจัดงานเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันภาษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเปิดศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC) ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และได้เยียมชมภายในศูนย์สอบด้วย


 

สำหรับศูนย์สอบ สถาบันภาษา Language Institute Test Center (LITC) ได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์สอบที่มีความทันสมัย รองรับการจัดสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) รวมถึงการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน เหมาะสมกับการสอบในยุคดิจิทัล