สถาบันภาษาแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารวาระใหม่

 ตามที่สถาบันภาษาได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา นั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหา ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันภาษาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาต่อไปอีกวาระหนึ่ง ( 1 ธันวาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2566) พร้อมคณะผู้บริหารใหม่ ดังนี้

            รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร  เลิศกุลทานนท์         รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต
  2. อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล                           รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารท่าพระจันทร์
  3. อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน                            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์         รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
  5. อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ  เทเลอร์                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา

  1. อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร                              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา มงคลหัตถี        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ