กรรมการประจำสถาบันและทีมบริหาร


กรรมการประจำสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการภารกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในและต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต

อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

นางสาววาทินี ขานวงศ์

ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการศึกษา)
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ

เลขานุการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว

รักษาการหัวหนัางานบริหารธุรการและแผน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมผู้บริหารสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต

อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารท่าพระจันทร์

อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มงคลหัตถี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ​ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ ดร.สิชล คูวุฒยากร

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)