ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา พงศธรพิพัฒน์

ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์ลำปาง

E-mail

warangkana.p@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • M.Ed. in Teaching English as a Foreign Language, Chiang Mai University
  • B.A. (Second Class Honors) in French, Chiang Mai University

Areas of Interest

  • Second Language Acquisition
  • Communicative Language Teaching
  • Sociolinguistics