ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสุดา ศรีพยัคฆ์

E-mail

virasuda.s@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

 • Ph.D. in English Language Teaching, Thammasat University
 • M.Ed. in Instructional and Curricular Studies, University of Nevada, Las Vegas, USA
 • B.Ed. (Second Class Honors) in Secondary Education, Chulalongkorn University
 • Certificate in TEFL, University of Edinburgh, UK

Areas of Interest

 • Teacher Training
 • Instructional Media
 • Action Research for English Teachers
 • Teaching Methodology

Scholarship/ Research Funding

 • ทุนสนับสนุนการเขียนตําราจากปีงบประมาณ 2539
 • ทุนโครงการวิจัยเสริมหลักสูตร ปีงบประมาณ 2541
 • ทุนสนับสนุนการเขียนตําาราจากปีงบประมาณ 2547
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันปีงบประมาณ 2547
 • ทุนวิจัยสถาบันภาษาปีงบประมาณ 2551
 • ทุนฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2547 ณ University of Edinburgh, Scotland

Executive Work

 • 2002-2004 Assistant to Vice Director for Administrative Affairs
 • 2005-2007 Assistant to Vice Directors for Academic Services

Academic Work and Publications

 • Sribayak, V. (2019). Developing Effective Paragraph Writing Skills. Thammasat University Press.
 • Sribayak, V. (Co-Authors) (2008). EL 172: English Course III, Thammasat University Press.
 • Sribayak, V. (2009). EL 396: English for Academic Purposes II.
 • Sribayak, V. (Co-Authors) (1996). English Course I.
 • Sribayak, V., Tangkiengsirisin, S., & Hongboontri, C. (2018). Factors Influencing Teacher Attrition in a Thai Context. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 11(2). 84-102.
 • Sribayak, V. & Soontornwipast, K. (2015). EFL Teachers’ Beliefs about Teacher Training, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 9, 1, 24-34.
 • Sribayak, V. & Soontornwipast, K. (2012). Promoting Self-Access Learning: Action Research, Thammasat Journal, 1, 8-24.
 • บทความวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีต่อศูนย์การ ศึกษาแบบพึ่งตนเอง
 • Promoting Self-Access Learning: Action Research
 • การสำารวจทัศนคติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศึกษาวิชาภาษา อังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2541 ที่มีต่อศูนย์การศึกษาแบบพึ่งตนเอง
 • การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้บริการโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2006 Autonomous Learning: Practices and Elements at Action Learning, Action Research and Process Management (ALARPM) 7th & Participatory Action Research (PAR) 11th World Congress, Groningen, the Netherlands
 • 2009 Promoting Autonomous Language Learning: Action Research at the 43rd Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Cardiff, Wales
 • 2012 The Expectation and the Satisfaction of the Service Receivers toward the Public Courses Organized by the Language Institute of Thammasat University
 • 2012 Developing a Book for Mixed-Level Science Students at the International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) National Conference for Academic Disciplines, The University of Nevada, Las Vegas, USA
 • 2013 EFL Teachers’ Beliefs about Professional Development at the 8th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Prague, Czech Republic
 • 2015 Students’ and Teachers’ Perceptions of Teaching Styles at The 4th International Conference on Education, Psychology and Society, Fukuoka, Japan.
 • 2015 Employment Factors Affecting Thai EFL Primary School Teachers Attrition and Retention” at the Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana Champaign, USA
 • EL171 (Reading)
 • EL 171 (Vocabulary)