ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรรณ อรุณมานะกุล

E-mail

vilaivan.a@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • M.A. in Communication Arts, Chulalongkorn Univesity
  • M.A. in Linguistics, Chulalongkorn University
  • Graduate Diploma in English-Thai Translation, Thammasat University
  • B.A. (Second Class Honors) in Italian, Chulalongkorn University

Areas of Interest

  • English Corpus Linguistics
  • Cognitive Semantics

Academic Work and Publications

  • วิไลวรรณ อรุณมานะกุล. 2007. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คําบุพบทภาษาอังกฤษของ นักศึกษาไทยโดยใช้คลังข้อมูลภาษา.Thoughts, June 2007, pp1-31.
  • วิไลวรรณ อรุณมานะกุล. รายงานวิจัยเรื่อง การใช้คําบุพบทในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2547.
  • สุพรรณสิริ วัฒกานนท์, วิไลวรรณ รุ่งเรืองรัตน์, สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรณีศึกษา เปรียบเทียบเอกสารการสอนรุ่นสุดท้าย. 2541.