อาจารย์ ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

E-mail

nantikarn.s@litu.tu.ac.th

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Education

  • Ph.D. in Education, University of Reading, UK
  • M.Ed. (Second Class Honours) in Teaching English for Speakers of Other Languages (TESOL), University of Sydney
  • B.A. (2nd class honours) in English, Thammasat University

Areas of Interest

  • Language learner’s strategies and strategy instruction
  • Second/Foreign language Listening and listening strategies
  • Motivation in language learning and self-efficacy
  • Second Language Acquisition
  • Experiment in language learning
  • Language Testing and Assessment