อาจารย์ ดร. บัวรัตนา อัตชู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

Education

  • Ph.D. in ELT (English Language Teaching) Language Institute Thammasat University
  • M.A. in ELT (English Language Teaching) Language Institute Thammasat University
  • LL.M. International Law, University of Leeds, United Kingdom
  • LL.B., Faculty of Law, Thammasat University

Areas of Interest

  • English Language Teaching in Inclusive Classroom
  • English Language Learning of Students with Disabilities
  • Vocabulary Learning Strategies
  • Qualitative Research in English Language Teaching

Academic Work and Publications

  • Attachoo, B. (2021). Thai EFL Learners’ Motivation towards Online Learning during COVID-19 Pandemic. In ICELS2021 e-proceedings of The International Conference of English Language Studies 2021, 91-112.