อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

test

อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษาฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ

 

Education

  • Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University
  • M.A. in Teaching English as a Second Language, Eastern Washington University, USA
  • B.A. in English, Kasetsart University

Areas of Interest

  • Critical Thinking
  • Second Language Acquisition

Office

Language Institute Building, Rangsit Campus

Academic Work/ Publications

  • Increasing Fluency through Dialogue Journals, paper presented at Thailand TESOL International Conference 2008