สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Language Institute, Thammasat University) เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate) (60 ชั่วโมง 5,500 บาท)

    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Language Institute, Thammasat University) เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate) (60 ชั่วโมง 5,500 บาท) 
หลักสูตรประกาศนียบัตร TU TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ต่างจาก หลักสูตรด้านการสอนอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความรู้ที่จำเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเน้นการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและมีความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆ การประเมินผลทางภาษา การทำวิจัยชั้นเรียน รวมทั้งความรู้ทางวัฒนธรรมข้ามชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตร TU TESOL ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้  
- หลักการพื้นฐานและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงนวัตกรรม (Innovative Teaching Methodologies)  
- การประเมินการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ (Introduction to Language Assessment Principles) 
- การพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านวัฒนธรรมข้ามชาติ (Language and Cross-Cultural Knowledge) 
- หลักการและวิธีการทำวิจัยชั้นเรียน (Classroom Action Research)

    วิธีสมัคร 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ Download
2. โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี“สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์” เลขที่บัญชี 981-6-32533-0 
3. ส่ง fax/email ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-623-5137หรือ email: training.tp@litu.tu.ac.th
4. โปรดโทรยืนยัน 02-613-3101-3 หลังส่ง fax/email ทันที